PROVOZOVATEL obchodu RGB SYSTEM je společnost:
 
OCC System s.r.o.
Hlinsko 51
751 31  Lipník nad Bečvou
IČ: 29461090
DIČ: CZ29461090
 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 55293
 
e-mail: admin@rgbsystem.cz
web: www.rgbsystem.cz
tel.: 775 948 693
 

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.rgbsystem.cz od 1.1. 2014.

Tyto obchodní podmínky v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) upravují, vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího - dodavatele, kterým je Ing. Michal Černý, sídlem Nadjezdová 608/37, 783 13 Štěpánov, IČO: 69992886, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném na Magistrátu města Olomouce. (dále jen prodávající - dodavatel) a kupujícího (kupující, spotřebitel). Prodávající není plátcem DPH.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Odesláním své objednávky zákazník potvrzuje, že jeho objednání je závazné. Zároveň tím souhlasí s obchodními podmínkami internetového obchodu, s možnostmi platby, způsobem a termínem dodání, cenami poštovného a balného, reklamačním řádem, právy z vadného plnění, způsobem zrušení objednávky, ví o svém právu na odstoupení od smlouvy a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů a ustanovení o ochraně spotřebitele. Podmínkou pro naplnění platnosti této objednávky je pravdivé vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. K uzavření kupní smlouvy je nutné potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud od nás v nejbližší době neobdržíte písemné vyjádření k objednávce (e-mailem), kontaktujte nás, prosím. Dodavatel e-shopu si vyhrazuje právo v případě nejasností kontaktovat kupujícího za účelem upřesnění objednávky (především když je uvedena chybně nebo nepřesně adresa kupujícího, chybný e-mail kupujícího – vrací se nám jako nedoručitelný,  pokud jde o vyšší hodnotu objednávky apod.).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 

Ceny zboží

Veškeré ceny zboží v internetovém obchodě RGB SYSTEM jsou ceny konečné. DODAVATEL není plátce DPH. Pro objednané zboží platí vždy ceny na webových stránkách v okamžiku objednání. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce. Provozovatel webových stránek si vyhrazuje právo měnit ceny jednotlivých položek v návaznosti na zásobování svého internetového obchodu ze strany dodavatele. V případě, že kupující provede úhradu předem a dodavatel není schopen zajistit dodání vybraného zboží, neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem.
 

Možnosti platby

Máte možnost volby:
Platba předem - převodem na účet (cena poštovného je nižší oproti platbě na dobírku).
Platba na dobírku - zaplatíte až při převzetí zboží (cena je navýšena oproti platbě předem na účet).
 

Způsob a termín dodání

 
Termín dodání
Expedice zboží je do 24 hodin (v pracovní dny). Námi prezentované zboží držíme skladem. Zboží odesíláme ještě v den objednání, případně následující pracovní den (v závislosti na čase objednání). Skladové zásoby jsou nastaveny na držení dostatečného a předpokládaného množství zboží skladem. Pokud dojde k neočekávaným okolnostem (zpoždění dodávek ze strany subdodavatelů, vykoupení položek ze strany zákazníků ve větším množství, dodání poškozeného nebo jinak nefunkčního zboží ze strany subdodavatelů a jeho následné vrácení, vyšší moc apod.), budete o zpoždění dodávky neprodleně informováni (na Vámi uvedený e-mail).
 
Způsob dodání
Zásilky budou zasílány prostřednictvím České pošty (obchodní balík). Zákazník má právo odmítnout převzetí zboží, které má poškozený obal nebo jiné zjevné známky poškození. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušení obalu zásilky nebude brán zřetel. Zákazník je povinen neprodleně, nejpozději však do 48 hodin od dodání a převzetí zboží, informovat dodavatele o jakýchkoliv rozdílech mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) a o případných jiných chybách na faktuře. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Faktura za zboží je vždy přiložena k zásilce.
 

Cena poštovného a balného

Balné: je vždy zdarma.
Poštovné:
Česká pošta – v případě platby prostřednictvím bankovního převodu se k ceně zásilky připočítává poštovné v hodnotě 79 Kč, při platbě na dobírku se k ceně zásilky připočítává 109 Kč.
Při ceně objednávky nad 2000 Kč je poštovné zdarma.
 

Reklamační řád

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právními předpisy platnými v ČR (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).
 

Záruční doba

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců pro fyzické osoby a 12 měsíců pro právnické osoby, pokud není u výrobku uvedeno jinak.
 

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
Dodavatel (dále prodávající) odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
  2. zboží je vhodné k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
  4. zboží je dodáno v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to k povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
Ustanovení uvedená se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží ve 24 měsíční záruční době. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
  1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
  2. bezplatné odstranění vady opravou
  3. přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  4. vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy
Podstatné porušení smlouvy je porušení, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Práva z vadného plnění uplatní kupující u prodávajícího na adrese (viz. Kontaktní údaje):
 
Kontaktní údaje:
Ing. Michal Černý
Nadjezdová 608/37
783 13 Štěpánov
Česká Republika
telefon: 775 948 693
IČ: 69992886
Dodavatel není plátce DPH.
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném na Magistrátu města Olomouce
 
K reklamaci je nezbytné, aby kupující zaslal-předal prodávajícímu vadné zboží (a to v obalu, který brání poškození zboží při jeho přepravě) čisté a kompletní, dále kopii faktury či jiný doklad prokazující koupi zboží u prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neodstranitelná.
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy bylo právo z vadného plnění (reklamace) uplatněno, co je jeho obsahem, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení práva z vadného plnění (reklamace) včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné zdůvodnění zamítnutí. Toto písemné potvrzení se zašle kupujícímu na jím uvedený e-mail.
Potvrzení o převzetí zboží k uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) bude zákazníkovi, který toto právo uplatňuje osobně u prodávajícího předáno ihned (pokud se na osobním předání obě strany spolu dohodly a pokud se při osobním převzetí zboží obě strany nedohodnou na jiném způsobu). V případě zaslání zboží poštou bude potvrzení o převzetí zboží odesláno písemně na e-mail do 3 dnů.
Prodávající posoudí reklamaci bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, o ní rozhodne, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Prodávající se zbavuje odpovědnosti za vady vzniklé, viz. Omezení záruční doby:
 
Omezení záruční doby:
1)    Tato záruka se nevztahuje na jakékoliv vady výrobku způsobené běžným opotřebením definovaným jako kosmetická záležitost vzniklá při běžném užívání, jako jsou například škrábance na LCD displejích, krytech apod.
2)    Tato záruka se nevztahuje na jakékoliv vady výrobku vzniklé v důsledku nehody, násilným poškozením, nesprávným používáním, úmyslným poškozením, poškození vodou nebo jinými tekutinami nebo chemikáliemi, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, které není v souladu s jeho zamýšleným užíváním podle pokynů výrobce týkajících se užívání a běžné údržby výrobku.
3)    Tato záruka se nevztahuje na software třetí strany, který byl nahrán do zařízení, a to buď samostatně a nebo stažením z internetu, a kterému nebyl udělen certifikát od výrobce.
4)    Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené změnami nebo úpravami hardware či software na výrobku, které provedla jiná osoba než osoba pověřená výrobcem.
5)    Tato záruka se nevztahuje na poškození výrobku způsobené zkraty vzniklými v důsledku přepětí při nabíjení, úderem blesku během nabíjení zařízení na nabíječce, neodbornou nebo nevhodnou instalací výrobku, přepólováním baterií, požárem, záplavami, hurikány, tornádem a dalšími zásahy vyšší moci, nebo provozováním v extrémních neobvyklých podmínkách.
6)    Tato záruka se nevztahuje na vady výrobku způsobené nedodržením pokynů stanovených výrobcem nebo prodávajícím v dokumentaci ke zboží, dále také v důsledku použití výrobku k jiným než obvyklým účelům.
7)    Tato záruka se nevztahuje na vady výrobku způsobené úpravami, instalacemi, otevřením zařízení nebo pokusy o opravu zařízení, které provedla jiná osoba než technik v autorizovaném servisním středisku stanoveném výrobcem.
8)    Tato záruka se nevztahuje na vady výrobku vzniklé a způsobené užíváním takového příslušenství nebo jiných periferních zařízení, které nejsou originálním značkovým příslušenstvím výrobků určeným k užívání s daným výrobkem.
9)    Tato záruka se nevztahuje na výrobky, které nebyly zakoupené u prodejce, i když se může jednat o totožný výrobek. V důsledku předejití této situace si prodejce vyhrazuje právo na označení výrobku takovým způsobem, aby byly výrobky zakoupené u výrobce lehce identifikovatelné, a v případě, že se bude jednat o uplatnění reklamace na výrobek zakoupený jinde, záruka se na takový výrobek nebude vztahovat. V souvislosti s tímto jednáním si provozovatel nárokuje požadovat smluvní pokutu po nárokovateli takovéto reklamace.
V případě oprávněného uplatnění práva z vadného plnění má kupující právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním tohoto práva (zejména poštovného, které uhradil při odeslání zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nutných nákladů k tomuto odstoupení.
Zákazník bude o vyřízení reklamace informován písemně (e-mailem).
 
Postup při uplatnění reklamace:
1) Neprodleně nás informujte o reklamaci e-mailem.
2) Reklamované zboží zašlete jako doporučený balík na adresu prodávajícího (viz. Kontaktní údaje výše). Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží včetně veškerého příslušenství, popis důvodu reklamace, doklad o nabytí zboží (fakturu) – vše je rozepsáno dopodrobna výše.
 
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku uplatnění, podrobný popis reklamace včetně možností je rozepsán dopodrobna výše.
 

Zrušení objednávky

Objednávku lze zrušit e-mailem zaslaným na adresu: admin@rgbsystem.cz bez udání důvodu vždy v den objednání, nejpozději však do 2 hodin od provedené objednávky.
 

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
Nejedná-li se o případ dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, má zákazník právo do 14 dnů od převzetí zásilky (vyzvednutí zboží) bez udání důvodu odstoupit od smlouvy (dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku).
Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží kupujícím (např. převezme-li si kupující zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).
Kupující musí o odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího (viz. Kontaktní údaje):
 
Kontaktní údaje:
Ing. Michal Černý
Nadjezdová 608/37
783 13 Štěpánov
Česká Republika
telefon: 775 948 693
IČ: 69992886
Dodavatel není plátce DPH.
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném na Magistrátu města Olomouce
 
Kupující může o odstoupení od smlouvy informovat např. zaslaným dopisem, e-mailem, nebo může využít formuláře, který si může stáhnout na této stránce (Odstoupení od smlouvy.doc).
 
Odstoupení od smlouvy.doc
 
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné 14denní lhůty.
Zákazník zašle zboží zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud bude zboží odesláno před uplynutím 14 dnů.
Zákazník zboží zašle doporučeně na výše uvedenou adresu prodávajícího (viz. Kontaktní údaje). V případě větší hodnoty objednávky prodejce doporučuje zásilku připojistit. O vrácení zboží nás neprodleně informujte prostřednictvím naší e-mailové adresy: admin@rgbsystem.cz. Vrácené zboží nezasílejte zpět formou dobírky. Objednávky zaslané zpět na dobírku nebudou akceptovány.
Prodávající vrátí zákazníkovi bez zbytečného odkladu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od zákazníka na základě smlouvy přijal, stejným způsobem zpět. Prostředky vrátí nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy zboží převzal nebo mu zákazník prokázal, že zboží odeslal. Prodávající vrátí zákazníkovi přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím zákazník souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
Pokud zákazník zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí mu prodávající náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
V případě, že zboží bude poškozené nebo bude jevit známky opotřebení, může být vracená částka  ponížená o náklady nutné na uvedení zboží do původního stavu.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si kupující hradí sám.
 
Dodavatel - prodávající:
Ing. Michal Černý
Nadjezdová 608/37
783 13 Štěpánov
Česká Republika
telefon: 775 948 693
IČ: 69992886
Dodavatel není plátce DPH.
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném na Magistrátu města Olomouce
 

Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy admin@rgbsystem.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 

Ochrana osobních údajů

Abyste mohli využít služeb tohoto obchodu, potřebuje prodávající znát některá vaše osobní data. Respektuje vaše soukromí, a tak se snaží množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější, data chrání před zneužitím. Při práci s osobními daty prodávající vychází ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 
Osobní údaje
Prodávající od vás jako od zákazníka požaduje při nákupu tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou doručovací adresu, e-mailovou adresu, vhodné je i telefonické spojení. Tyto údaje jsou nezbytné k vaší identifikaci, ke komunikaci s vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma, je navíc třeba fakturační adresa, IČ, popř. DIČ.
 
Údaje o vaší činnosti
Údaje o vašich nákupech, reklamacích a další vaší činnosti v tomto internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.
 
Shrnutí
Všechna data, která o vás a vašich nákupech prodávající získá, jsou chráněna před zneužitím, nikomu jinému je neposkytuje (vyjma společností zajišťujících spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování služeb. Máte právo kdykoliv prodávajícímu písemně (e-mailem) sdělit jakékoliv změny, doplnění, požádat o zlikvidování všech vašich osobních údajů, které jste mu dříve poskytli.
 
Váš souhlas
Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.
 

Zákon o ochraně spotřebitele

V souvislosti se Zákonem o ochraně spotřebitele je nutné, aby prodávané zboží obsahovalo návod na použití v českém jazyce. Vzhledem k tomu, že zboží prodávané v internetovém obchodě RGB SYSTEM ve většině případů tento návod neobsahuje (zboží vyrobené mimo ČR), musí prodávající na vlastní náklady tento návod přeložit do českého jazyka a následně jej přiložit ke zboží. Z důvodu výše uvedeného si prodávající vyhrazuje právo na šetrné rozbalení původního obalu zboží a případné doplnění chybějícího návodu v českém jazyce. Prodávající si navíc vyhrazuje právo na odzkoušení zboží, případně jeho doplnění o software použitelný v českém prostředí. Výše uvedeným postupem se prodávající snaží dostát své povinnosti v souvislosti se Zákonem o ochraně spotřebitele a dodat kupujícímu již odzkoušené funkční zboží a následně tak minimalizovat případné reklamace ze strany spotřebitele.
 

Platnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1. 2014.